">

گروه صنعتی نانو طراح

پرینتر های چهار بعدی (4D Printing) پرینتر های چهار بعدی (4D Printing) مدت زمانی کوتاه پس از توسعه پرینترهای سه بعدی، اکنون به مفاهیم جدیدی به نام پرینترهای چهار بعدی...